Radzanowo, ul. Płocka 30

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego


0
Categories : Aktualności

Zamawiającym jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana, ul. Płocka 30, 09-451 Radzanowo, NIP: 7741827185, REGON 040069348, zwana dalej Parafią.

Kontakt w sprawie przetargu: informacji udziela członek komisji przetargowej oraz koordynator projektu Ewa Kozłowska-Głębowicz, mail kontaktowy: komitetspolecznyratowo@wp.pl

I. Szczegółowy opis zamówienia i przeprowadzenia przetargu.

Szczegółowe zasady, wymogi dotyczące warunków udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej również SWZ).

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest łącznie w:

1) SWZ

2) wzorze oferty (załącznik nr 1 do SWZ),

3) wzorze oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ),

4) wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ) oraz SWZ.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowalnych w ramach projektu o nazwie „Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Św. Floriana w Radzanowie”, których zakres określa przedmiar stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej również SWZ) wraz z załącznikami o numerach od 1 do 4, które stanowią integralny element SWZ . Wykonawca zobowiązany jest ponadto realizować zamówienie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz regulamin i wytyczne PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

III. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej:

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

IV. Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2024 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający wymagania SWZ.
  2. Przetarg może być przez Zamawiającego odwołany bez podania przyczyn w terminie do dnia 21.07.2024 r., .
  3. Oferty należy przesłać pocztą (decyduje wpłynięcia do kancelarii) lub złożyć osobiście w kancelarii Parafii do dnia 22.07.2024 r.,
  4. Na kopercie umieścić należy zastrzeżenie Oferta w postępowaniu na: wybór generalnego wykonawcy w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Św. Floriana w Radzanowie” z dopiskiem: Przetarg – nie otwierać do dnia 23.07.2024 r.
  5. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego w oparciu o SWZ po otwarciu ofert, co nastąpi w kancelarii Parafii w dniu 23.07.2024. Sposób oceny określa SWZ.
  6. Wyniki Przetargu zostaną ogłoszone na stronie Parafii www.parafiaradzanowo.pl oraz na stronie Gminy Radzanowo www.radzanowo.pl

VI. Informacja na temat wadium albo gwarancji: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium z tytułu udziału w postępowaniu.

VII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

  1. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
  2. Kryteria wyboru najlepszej oferty określa SWZ.
  3. Nie podlegają ocenie oferty złożone niezgodnie z wymaganiami SWZ oraz załączników wskazanych w punkcie I. Oferty takie są odrzucane.

VIII. Termin związania ofertą: 90 dni od daty złożenia oferty.

Uwaga: Wyłoniony Wykonawca podpisze z Zamawiającym umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest członek komisji przetargowej oraz koordynator projektu Ewa Kozłowska-Głębowicz, mail kontaktowy: komitetspolecznyratowo@wp.pl

Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Radzanowie ul. Płocka 30, 09-451 Radzanowo/ tel. 24 261 34 20