SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Chrzest przyjmuje się raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte znamię.

 2. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej.

 3. Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

  – skrócony akt urodzenia dziecka z USC,
  – świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią),
  – dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania, wyznanie.

 4. Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  – ukończyła 16. rok życia,
  – jest praktykującym katolikiem (bierzmowanym),
  – uczestniczy regularnie we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej,
  – prowadzi życie zgodne z wiarą,
  – jeżeli żyje w związku, to musi być to związek sakramentalny,
  – jeżeli jest uczniem, to powinien uczęszczać na katechezę,
  – jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  – nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
  – może przystąpić do Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię Świętą.

 5. Informacje dodatkowe:

  – Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter (kapłan) oraz diakon. W razie konieczności (np. niebezpieczeństwo śmierci) może ochrzcić każda osoba, nawet nie ochrzczona, mająca wymaganą intencję. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć czynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci i zastosować formułę chrzcielną (N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego).
  – Wskazane jest, aby imię dziecka wybrane było spośród imion świętych.
  – Jeżeli dziecko mieszka w innej parafii, rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka.
  – W przypadku, gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu, zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców.
  – W związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa, rodzice muszą wyrazić zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka.